Impara il rumeno online

Imparare una lingua straniera è una cosa ammirevole.

A învăța o limbă străină este un lucru cât se poate de admirabil.

Le lingue straniere ci aiutano a comprendere il mondo in un modo più complesso offrendo altri punti di vista sulle cose di cui stiamo parlando.

Limbile străine ne ajută să înțelegem lumea într-un mod mai complex oferind și alte puncte de vedere asupra lucrurilor despre care vorbim.

impara il rumeno
impara il rumeno

Impara il rumeno o l’italiano in modo semplice utilizzando le risorse di testo e audio dal sito e comunica con gli altri attraverso i messaggi nella lingua che stai imparando.

Învață română sau italiană într-un mod ușor folosind resursele de text și audio de pe site și comunică cu ceilalți prin mesaje în limba pe care o înveți.

La lingua rumena per gli italiani è accessibile perché hanno la stessa origine latina.

Limba română pentru italieni este accesibilă întrucât au aceeași origine latină.

Credo che l’apprendimento del rumeno come lingua straniera sia una sfida che presenta un livello medio di difficoltà in riferimento alla pronuncia e alla grammatica.

Eu consider că a învăța limba română ca și limbă străină reprezintă o provocare ce are un grad mediu de dificultate referindu-ne la pronunție și gramatică.

Un elenco di verbi in rumeno può essere trovato nella categoria grammaticale, finora sono all’indicativo presente ma ci saranno altri tempi verbali per i verbi menzionati.

O listă de verbe în română găsiți la categoria gramatică, deocamdată acestea sunt la prezent dar urmează și alte timpuri pentru verbele menționate.

Se leggi gli articoli attentamente e ripetutamente puoi notare altri verbi usati nelle frasi.

Dacă citiți cu atenție articolele și în mod repetat puteți reține și alte verbe folosite în propoziții.

Per questo motivo, il testo viene tradotto in entrambe le lingue e le frasi vengono unite per imparare nuove parole in rumeno o italiano.

Tocmai din acest motiv textul este tradus în ambele limbi și propozițiile sunt alăturate pentru a învăța cuvinte noi în română sau italiană.

Speriamo che questo corso di lingua rumena e italiano sia utile.

Sperăm că acest curs de limba română și italiană să vă fie util.

Vogliamo menzionare che stiamo lavorando per migliorare la qualità delle informazioni offerte sul sito.

Vrem să menționăm că facem eforturi pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor oferite pe site.

Leggiamo e scriviamo molto per fornire contenuti di qualità ma siamo consapevoli del fatto che a volte commettiamo errori, nell’espressione o nella traduzione, quindi per favore siate comprensivi e aiutateci ovunque notate degli sbagli.

Citim și scriem mult pentru a oferi conținut de calitate însă suntem conștienți că uneori greșim, în exprimare sau în traducere, de aceea vă rugăm să fiți înțelegători și să ne ajutați acolo unde considerați că am greșit.

Apprezziamo le critiche costruttive.

Apreciem criticile constructive.

Vi ringraziamo di cuore per i vostri contributi e sicuramente anche gli altri visitatori vi saranno grati per avere un testo migliorato.

Vă mulțumim din suflet pentru contribuțiile voastre și cu siguranță și ceilalți vizitatori vă sunt recunoscători pentru că au în față un text îmbunătățit.

Ricorda di utilizzare una delle funzionalità più richieste, vale a dire le registrazioni audio degli articoli per imparare il rumeno.

Nu uitați să folosiți una din cele mai cerute funcționalități și anume înregistrările audio ale articolelor pentru a învăța limba română.

Abbiamo già alcuni articoli con la registrazione audio dei contenuti e vi preghiamo di condividere gli articoli che vi sono piaciuti per farci conoscere da altre persone.

Avem deja câteva articole cu înregistrare audio a conținutului și vă rugăm să dați share la articolele care v-au plăcut pentru a ajunge și la alte persoane.

Impara il rumeno