Author Archives: Luiza Georgiana Alexandru

Gli sport

Published by:

SPORTURILE

Quali sono i vantaggi dello sport? 

Care sunt avantajele sportului?

– Lo sport ti rinforza;

Sportul te întărește;

– Lo sport fornisce benessere generale;

Sportul oferă bunăstare generală;

– Lo sport migliora le prestazioni intellettuali;

Sportul îmbunătățește performanța intelectuală;

– Lo sport facilita il rilascio di stress / ha un’azione calmante;

Sportul facilitează eliberarea stresului / are un efect calmant;

– Lo sport infonde volontà e tenacia, perseveranza e pazienza per arrivare;

Sportul insuflă voință și tenacitate, perseverență și răbdare pentru a ajunge;

– Lo sport insegna valori educativi e sociali come amicizia, coraggio, sincerità, onore, modestia, rispetto, autocontrollo, educazione … lo sport rimane una scuola di vita.

Sportul învață valori educaționale și sociale precum prietenia, curajul, sinceritatea, onoarea, modestia, respectul, autocontrolul, educația … sportul rămâne o școală de viață;

Lo Sportivo Sportivul Praticare A practica
Il Professionista Profesionistul Fortificare A fortifica
Il Dilettante Amator Partecipare A participa
Il Tennis Tenis Allenare A se antrena
Il Calcio Fotbal La Squadra Echipa
L’atletica Atletism La Fortuna Norocul
La Scherma Scrimă Discreto Discret
La Spada Sabie Artificiale Artificial
L’equitazione Călărie/Echitație Incollare A lipi
Il Ciclismo Ciclism L’annunciatore Comentatorul Sportiv
L’automobilismo Cursă de Mașini Popolare Popular
L’autodromo Circuitul Diventare A deveni
La Velocità Viteză Sapere A ști
Gli Sport Invernali Sporturi de Iarnă Fare A face
Il Pattinaggio Patinaj Riconoscere A recunoaște
Lo Sci Schi Vedere A vedea
Il Ping-Pong Tenis de Masă Il Risultato Rezultatul
Il Nuoto Înot Appassionare A fi pasionat
La Palla a Nuoto Polo pe apă Il Progresso Progresul
La Piscina Bazin La Superiorità Superioritate
l Canottaggio Canotajul Il Campione Campionul
Il Giavellotto Suliţă Il Corridore Alergător
Il Salto Săritura La Pista Pista
La Corsa Cursa La Prova Probă
La Gara Competiție La Staffetta Ștafetă
L’incontro Întâlnirea Guidare A conduce

Stare + gerundio

A sta + gerunziu

Es: Cosa stai facendo (in questo momento)?

Ex: Ce faci (in acest moment)?

Es: Fare il tifo per…

Ex: A susține pe…

Es: Faccio il tifo per la mia squadra di calcio preferita.

Ex: Îmi susțin echipa preferată de fotbal.

Es: Tifoso di…

Ex: Suporter…

Es: Sono tifoso della AC Milan.

Ex: Sunt suporter al echipei AC Milan.

Dialogo tra Robert e suo padre:

Dialog între Robert și tatăl său:

Papà: – Ma cosa stai facendo qui con le orecchie incollate alla radio?

Tatăl: – Ce faci aici cu urechile lipite de radio?

Robert: – Papà, il presentatore sta dando i risultati dei giochi olimpici.

Robert: – Tata, prezentatorul dă rezultatele jocurilor olimpice.

Papà: – Anche io sono interessato.

Tatăl: – Mă interesează și pe mine.

Robert: – Troppo tardi, papà, è quasi finito.

Robert: – Prea târziu, tată, este pe sfârșite.

Papà: – Dimmi, com’è andata la competizione di scherma?

Tatăl: – Spune-mi, cum a decurs competiția de scrimă?

Robert: – Non è ancora finita.

Robert: – Nu s-a terminat încă.

Papà: – Quali sono i risultati del fotball?

Tatăl: – Care sunt rezultatele fotbalului?

Robert: – Siamo stati sfortunati perché la nostra squadra non è molto forte.

Robert: – Am avut ghinion pentru că echipa noastră nu este foarte puternică.

Papà: – Preferisco il tennis perché abbiamo professionisti che sono assi e mi piace molto praticare questo sport.

Tatăl: – Prefer tenisul pentru că avem profesioniști care sunt ași și îmi place să practic acest sport.

Robert: – Al momento sei solo un dilettante, ma hai delle provviste e se continui ad allenarti potresti diventare un buon professionista.

Robert: – În momentul de față ești doar un amator, dar ai ceva pregătire și dacă continui să te antrenezi, poți deveni un bun profesionist.

Robert: – Sono appassionato di nuoto e pallanuoto.

Robert: – Sunt pasionat de înot și polo pe apă.

Papà: – Sono molto felice che ti piacciano gli sport e soprattutto che li pratichi, questo ti rafforza.

Tatăl: – Sunt foarte fericit că îți plac sporturile și mai presus de toate că le exersezi, acest lucru te întărește.

Robert: – Papà, ho partecipato a una competizione di ping pong quest’estate, ma non ho fatto bene perché i miei avversari erano migliori di me. Dovrò allenarmi di più questo inverno.

Robert: – Tată, am participat la o competiție de ping pong în această vară, dar nu m-am descurcat bine pentru că adversarii mei erau mai buni decât mine. Va trebui să mă antrenez mai mult în această iarnă.

Papà: – Sei comunque un bravo sportivo e questo mi rende molto felice perché devi sapere come perdere e riconoscere la superiorità degli altri.

Tatăl: – Totuși, ești un sportiv bun, iar acest lucru mă face foarte fericit pentru că trebuie să știi să pierzi și să recunoști superioritatea celorlalți.

Robert: – Anche l’automobilismo è eccitante, non credi?

Robert: – Automobilismul este și el captivant, nu crezi?

Papà: – Si, ma penso che il ciclismo sia più interessante perché è uno degli sport più popolari.

Tatăl: – Da, dar cred că ciclismul este mai interesant pentru că este unul dintre cele mai populare sporturi.

Robert: – Non ho mai praticato gli sport invernali. Mi ci porti papà a sciare?

Robert: – Nu am practicat niciodată sporturi de iarnă. Mă duci tată la schi?

Papà: – Pensavamo che io e tua madre ti saremmo portati quest’inverno, durante le vacanze, a Chamonix. Ci sono belle piste e un laghetto artificiale per pattinare.

Tatăl: – Ne-am gândit că mama ta și cu mine te vom duce la Chamonix în această iarnă în timpul vacanței. Sunt pârtii frumoase și un lac artificial pentru patinaj.

Robert: – Papà domani alle Olimpiadi gli atleti inizieranno le gare di corsa, staffetta, salto, disco e giavellotto.

Robert: – Tată mâine, la olimpiadă, sportivii vor începe cursele, ștafeta, sărituri, aruncarea  cu discul și aruncarea cu sulița.

Papà: – Ok, ascolteremo domani sera alla radio i risultati di queste competizioni; vai a studiare ora, Robert, perché è già tardi.

Tatăl: – Ok, vom asculta rezultatele acestor competiții mâine seară la radio; du-te să înveți acum, Robert, pentru că deja e târziu.

     

 

Le communicazioni visive

Published by:

Comunicări vizuale

“Viviamo una vita e non ci capita di avere cinque minuti di comunicazione tanto forti, così veri, come quelli provocati da uno spettacolo teatrale o da un film”. Amza Pellea

“Trăim o viaţă şi nu ni se întâmplă să avem nici cinci minute de comunicare atât de puternică, atât de adevărată, ca aceea prilejuită de un spectacol de teatru sau de un film.” Amza Pellea

L’importanza delle communicazioni visive

Importanța comunicațiilor vizuale

Le comunicazioni visive sono messaggi sintetici che parlano agli occhi e riescono più efficaci delle parole.

Comunicările vizuale sunt mesaje sintetice care vorbesc cu ochii și sunt mai eficiente decât cuvintele.

I mezzi usati per trasmettere tali messaggi sono, di solito, le fotografie, le illustrazioni.

Mijloacele utilizate pentru a transmite aceste mesaje sunt de obicei fotografiile și ilustrațiile.

Detti mezzi, o materiali illustrativi, sono usati per esprimere “visivamente” un concetto o un’idea e servono per stimolare l’immaginazione o a mettere a fuoco un’idea base.

Aceste mijloace sau materiale ilustrative sunt folosite pentru a exprima „vizual” un concept sau o idee și sunt folosite pentru a stimula imaginația sau pentru a se concentra pe o idee de bază.

Chi li osserva impara meglio e più rapidamente, ritiene più a lungo, concentra di più l’attenzione.

Cei care le observă învață mai bine și mai repede, retin mai mult, concentrează mai multă atenție.

Si dice che una fotografia può valere più di mille parole: su tale principio si basano i messaggi “visivi”.

Se spune că o fotografie poate valora o mie de cuvinte: mesajele „vizuale” se bazează pe acest principiu.

Le fotografie e i film

Fotografii și filme

La fotografia è oggi un mezzo indispensabile per integrare le comunicazioni scritte e orali.

Fotografia este astăzi un mijloc indispensabil de integrare a comunicărilor scrise și orale.

Un fiore, una macchina, una scena, possono richiedere fiumi di parole per essere illustrati; eppure, talvolta, nessuna parola può competere con l’efficacia di una bella fotografia.

O floare, o mașină, o scenă pot necesita multe cuvinte pentru a fi ilustrate; totuși, uneori, niciun cuvânt nu poate concura cu eficacitatea unei fotografii frumoase.

Abituatevi a usare la macchina fotografica per riprendere le immagini che volete comunicare.

Obișnuiți-vă sa folosiți camera pentru a filma imaginile pe care vreți să le comunicați.

In tal modo abituerete il vostro occhio a interpretare e inquadrare i soggetti da trasmettere agli altri.

În acest fel, vă veți obișnui ochiul pentru interpretarea și încadrarea subiecților pentru a fi transmise altora.

Oggi la fotografia accompagna quasi sempre un articolo sul nostro sito, una conversazione tra due interlocutori.

Astăzi fotografia însoțește aproape întotdeauna un articol pe site ul nostru, o conversație intre doi interlocutori.

Scegliete quelle più espressive e quelle che meglio spiegano un concetto o un’idea.

Alegeți cele mai expresive și cele care explică cel mai bine un concept sau o idee.

Spesso le fotografie hanno bisogno di didascalie per completare il messaggio che contengono; se dovete scriverle, usate poche parole e tali da non ripetere ciò che la fotografia illustra da sè.

Adesea, fotografiile au nevoie de subtitrări pentru a completa mesajul pe care îl conțin; dacă trebuie să le scrieți, folosiți câteva cuvinte care nu repeta ceea ce fotografia ilustrează pentru sine.

L’aiuto che vi puo dare una fotografia o un film non ve lo possono dare le vostre parole da sole, neanche se siete il miglior oratore del mondo.

Ajutorul pe care vi-l poate oferi o fotografie sau un film nu vi-l pot da singure cuvintele, chiar dacă sunteți cel mai bun orator din lume.

In questa occasione, vi forniamo un elenco di film artistici e documentari rumeni estremamente interessanti che potete trovare accedendo il seguente link: https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_cu_filmele_artistice_rom%C3%A2ne%C8%99ti_din_perioada_1949-1989); potete guardarli con i sottotitoli (dove possibile) e quindi praticare sia la corretta pronuncia che la scrittura, arricchendo il lessico facilmente allo stesso tempo.

Cu aceasta ocazie, va punem la dispozitie o lista a filmelor artistice romanesti si documentare extrem de interesante pe care le puteti accesa din urmatorul link: https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_cu_filmele_artistice_rom%C3%A2ne%C8%99ti_din_perioada_1949-1989); le puteți viziona cu subtitrare (acolo unde posibil) și astfel să exersați atât pronunția cât și scrierea corectă, îmbogățind lexicul cu ușurință în același timp.

I film, come del resto tutti i mezzi visivi, sono utili a presentare fatti difficili e complessi, idee astratte.

Filmele, ca toate suporturile vizuale, sunt utile pentru prezentarea unor fapte dificile și complexe, idei abstracte.

Le illustrazioni

Ilustrațiile

Le illustrazioni aiutano l’occhio a comprendere cio che non sempre la parola riesce a mettere in evidenza.

Ilustrațiile ajută ochiul să înțeleagă ceea ce cuvântul nu poate evidenția întotdeauna.

Aiutano quelli che leggono con difficoltà o addirittura non sanno leggere.

Îi ajută pe cei care citesc cu dificultate sau nici nu știu să citească.

Ai bambini piccoli vengono spesso mostrate le cartoline per imparare nuove parole associando loro a delle immagini (proponiamo l’applicazione scaricabile da Google Play “Immagini intelligenti – Gioco di parole”).

Copiilor mici adesea le sunt prezentate cartonase pentru a învăța cuvinte noi, prin asociere imaginilor cu acestea (propunem aplicația ce se poate descarca de pe Google Play “Imagini Deștepte – Joc de cuvinte”).

Spesso le illustrazioni servono non soltanto a integrare la parola ma a stimolare l’immaginazione di chi la osserva: un idea-chiave, un motto e un concetto, attinente alla vostra conversazione spingono la mente a fare considerazioni non soltanto su cio che essa vede, ma su tutta una serie di fatti, di procedimenti, di azioni.

Adesea, ilustrațiile servesc nu numai pentru a integra cuvântul, ci pentru a stimula imaginația observatorului: o idee cheie, un motto și un concept, care țin de conversația ta, împing mintea să considere nu numai ceea ce vede, ci o serie întreagă de fapte, proceduri, acțiuni.

Di qui l’utilità dei cartelloni/flashcards, dei moderni strumenti visivi, dei disegni.

De aici utilitatea panourilor/cartonașelor, a instrumentelor vizuale moderne, a desenelor.

Servitevi di tali mezzi per dare risalto a cio che volete comunicare.

Folosiți aceste mijloace pentru a sublinia ceea ce doriți să comunicați.

Spesso l’uso di tali mezzi non costa altro che un pò di pazienza nel preparali garantendo risultati su misura.

Adesea utilizarea acestor mijloace nu costă altceva decât puțină răbdare în pregătirea lor garantând rezultate pe măsură.

Locuzione avverbiale

Published by:

Locuțiunea adverbială

La locuzione avverbiale è un gruppo di parole, di senso unitario, che si comporta, dal punto di vista grammaticale, come un avverbio. Di cui possiamo avere:

Locuțiunea adverbială este un grup de cuvinte cu înțeles unitar care se comportă, din punct de vedere gramatical, ca un adverb. Ele pot fi :

 • Di modo: a memoria, piano piano, anche/certamente/ovviamente, corrono come i selvaggi ecc

de mod: pe de rost, încet-încet, de asemenea, de-a valma etc.

Es: All’asilo impariamo le poesie e le canzoni a memoria.

Ex: La grădiniță invățăm poeziile și cântecele pe de rost.

Es: Ci avviciniamo piano piano alla vetta della montagna.

Ex: Ne îndreptăm încet-încet spre vârful muntelui.

Es: Mi piace, ovviamente, chiedere quando non capisco qualcosa.

Ex: Îmi place, de asemenea, să întreb când nu înțeleg ceva.

Es: Nelle pause scolastiche i bambini corrono fuori come selvaggi.

Ex: În pauzele de la școala, copiii fug afară de-a valma.

 • Di tempo: giorno per giorno, per sempre, in serata, mai ecc

De timp: zi de zi, (de-a) pururea, pe înserate, în veci etc.

Es: Giorno per giorno c’e la stessa routine, vorrei fare qualcosa di nuovo.

Ex: Zi de zi este aceeași rutina, aș vrea să fac ceva nou.

Es: Quando eravamo bambini volevamo solo giocare per sempre.

Ex: Când eram copii, vroiam doar să ne jucăm pururea.

Es: In serata si decorava l’Albero di Natale.

Ex: Pe înserate se pregatea bradul de Crăciun.

Es: Mai non mettero più piede là, è troppo pericoloso!

Ex: În veci numai calc pe locurile alea, este periculos.

 • Di luogo: a destra, in centro, da un posto all’altro ecc.

De loc: la dreapta, în mijloc, dintr-un loc în loc etc.

Es: Al prossimo incrocio gira a destra, poi un po’  più avanti a sinistra troverai il negozio.

Ex: La urmatoarea intersectie virează la dreapta apoi drept înainte, pe stânga vei găsi magazinul.

Es: Non stare mai in centro quando vai con la macchina.

Ex: Nu sta niciodată în mijloc când călătorești cu mașina.

Es: Andavamo di casa in casa con le canzoni natalizie, da un posto all’altro, quanto era divertente.

Ex: Umblam cu colinda din casa in casa, din loc în loc, ce mult ne mai distram.

 • Indeciso: chi l’ho sa quando, chi …….come, ti meravigli come ecc.

Nehotărâte: cine știe când, cine știe cum, te miri cum etc.

Es: Così ci ha promesso, ma chi l’ho sa quando ritorna.

Ex: Așa ne-a promis dar cine știe când se întoarce.

Es: Non riesco a montare i mobili, chi lo sa come si fa.

Ex: Nu reușesc să montez mobila, cine știe cum se face.

Es: E tornato subito, ha risolto ti meravigli come, solo Dio l’ho sa!

Ex : A venit repede, a rezolvat te miri cum, numai Dumnezeu știe!

Le locuzioni avverbiali hanno la funzione sintattica degli avverbi che sostituiscono.

Locuțiunile adverbiale au funcția sintactică a adverbelor pe care le înlocuiesc.

Benefici nell’apprendimento di una lingua straniera

Published by:

Avantaje în învățarea unei limbi străine

“Tutto cio che merita di essere fatto, merita di essere fatto bene.” Philip Chesterfield

“Tot ceea ce merită făcut, merită să fie făcut bine.” Philip Chesterfield

Un altro modo divertente per ottenere benefici nell’apprendimento di una lingua straniera e allo stesso tempo migliorare la velocità e spostamento degli occhi, ampliare il campo visivo e abbattere la ripetizione mentale è con la tombola delle parole.

O altă modalitate distractivă de a obține avantaje în învățarea unei limbi străine și în același timp de a îmbunătăți viteza de mișcare a ochilor, lărgirea câmpului vizual și reducerea repetiției mentale este cu tombola cuvintelor.

Consiste nella ricerca di una parola in una pagina che ne contiene molte altre.

Ea constă în căutarea unui cuvânt într-o pagină care conține multe altele.

Successivamente abbiamo scritto molte parole scollegate fra loro e divise in più colonne: sono necessarie due copie, perché entrambe verranno utilizzate per il nostro esercizio.

Succesiv am scris multe cuvinte deconectate între ele și împărțite în mai multe coloane: sunt necesare două copii, deoarece ambele vor fi folosite pentru exercițiul nostru.

Stampa le due tabelle, ritaglia ogni parola da una sola, mettile tutte in un contenitore e usale, a estrazione, per trovare la loro corrispondenza sulla pagina che è rimasta intatta.

Printează cele două tabele, decupează dintr-una fiecare cuvânt, pune-le pe toate într-un recipient și folosește-le, prin extragere, pentru a găsi corespondența lor pe pagină care a rămas intactă.

È importante che tu rimuova gli occhi ad alta velocità per evitare la ripetizione mentale; un po ‘come quando cerchi un numero di telefono nell’elenco, non leggi attentamente tutti i numeri, fai una rapida selezione e quasi per magia atterri sempre sul numero che stai cercando.

Este important să-ți îndepărtezi ochii cu viteză mare, pentru a evita repetarea mentală; un pic ca atunci când cauți un număr de telefon pe listă, nu citești toate numerele cu atenție, faci o selecție rapidă și aproape prin magie aterizezi întotdeauna pe numărul pe care îl cauți.

È davvero magia?

Este cu adevărat magie?

In realtà, è solo la capacità acquisita di percepire informazioni anche ad alta velocità, cosa che accade anche quando leggiamo i segnali in autostrada, mentre guidiamo a una velocità di 130 km all’ora; di certo non abbiamo tempo di ripetere mentalmente!

În realitate, este doar capacitatea dobândită de a percepe informații chiar și cu viteză mare, ceea ce se întâmplă și atunci când citim indicatoarele de pe autostradă, în timp ce conducem cu o viteză cu 130 km pe oră; cu siguranță nu avem timp să repetăm ​​mental!

Prepara subito la tua tombola personale: c’è la possibilità di ottenere grandi risultati.

Pregătește-ți imediat tombola personală: există șansa de a obține rezultate extraordinare.

Cerca una dozzina di parole, verbi, locuzioni e cerca di affrontarle molto rapidamente, abbandonando la razionalità e facendola sembrare un gioco; sarà più divertente e molto più redditizio.

Căutați o duzină de cuvinte, verbe, locuțiuni și încercați să le parcurgeți foarte repede, abandonând raționalitatea și făcând-o ca și cum ar fi un joc; va fi mai distractiv și mult mai profitabil.

Questa tombola può essere applicata a qualsiasi articolo sul nostro sito, è importante selezionare le parole che ti interessano di più o che vorresti utilizzare in futuro e creare le tue colonne come nel nostro esempio.

Această tombolă poate fi aplicată pentru orice articol din cadrul site-ului nostru, este important să vă selecționați cuvintele care va interesează cel mai mult sau pe care ați dori să le folosiți pe viitor și să vă creați coloanele ca în exemplul nostru.

In quest’occasione, puoi organizzare una gara di parole con la famiglia o gli amici, il vincitore è colui che trova la parola più velocemente.

Cu această ocazie, poți organiza în familie sau cu prietenii o cursă a cuvintelor, câștigă cine găsește mai repede cuvântul.

Non limitatevi a indovinarlo guardando la prima lettera.

Nu vă limitați să îl ghiciți doar uitându-va la prima literă.

Indubbiamente, questo metodo consente di trovare la parola, ma non è utile per il nostro scopo, poiché inibisce lo sviluppo del campo visivo.

Fără îndoială, această metodă vă permite să găsiți cuvântul, dar nu este utilă în scopul nostru, deoarece inhibă dezvoltarea câmpului vizual.

Quando esegui questo esercizio, ricorda sempre di focalizzare la parola a partire dal centro, aumentando così la velocità della percezione e ampliando il campo visivo.

Când efectuați acest exercițiu, amintiți-vă întotdeauna să focalizați cuvântul începând din centru, făcând astfel veți crește viteza de percepție și veți extinde câmpul vizual.

 

Anumite nopți Dulap Dar cum? Scrisori
Sala de sport ok Linie dreaptă Cutie de carton Aspirator
Cartof; morcov Ecran Scări de lemn Șapcă
Orice lucru Mașină de tuns Măsuță de cafea Bunicul
Aș vrea și Lucruri mici Imprimantă Carne la grătar
Învățătoare Curcubeu Anticariat Sos cu ciuperci
Se întâmplă Problemă serioasă Ești serios? Cravată colorată
Laborator Anagramă Andra cântă Mamă și tată
Câinele latră Sintetic Andrei dansează Rochie lungă
Este târziu pentru Ultima posibilitate Eveniment Frățior iubit
Urgență Satisfăcător Căști audio Apă potabilă
Posibilitatea Multe locuințe Noroc chior Fonetică
Compasul rupt Puncte de vedere Cască moto Hartă mentală
Inteligent mod Siguranță, poate Mă poți ajuta? Aplicație
Voință de fier Griji, sunt Claustrofobie Câmp vizual
Experiență Lung sau scurt Statele vecine Pernă
Victorie, fericire Lucruri inutile Portofel Pătură
Stimuli noi Interesant Culoare închisă Îngrijorat
Încăpățânare A fi sau a nu fi Cercetare Fereastră deschisă
Obiectiv atins Implicat Vertical Calculator
Concret Viață lungă Încărcătură navală Traducător
Memoria Casetofon Cenușă Tablou agățat
Cuprins Cauza civilă Orizontal Penar
Independență Controlor de tren Dosar albastru Creioane colorate
Balon Desene animate Îți place Iașul? Funcționar public

 

<
Certe notti Armandio Però Come Lettere
Palestra ok Linia dritta Scatola di cartone Aspirapolvere
Patata, carota Schermo Scale di legno Berretto
Ogni cosa Taglia capelli Tavolino caffè Nonno
Vorrei anche Piccole cose Stapante Carne alla brace
Insegnante Acrobaleno Anticariato Sugo ai funghi
Accade Problema serios Sei serio? Cravatta colorata
Laboratorio Anagramma Andra canta Madre e padre
Il cane abbaia Sintetico Andreea balla Vestito lungo
È tardi per Ultima posibilità Evento Il fratelinno amato
Emergenza Soddisfacente Cuffie audio Acqua potabile
Possibilità Tante abitazioni Fortuna cecca Fonetica
Bussola rotta Punti di vista Moto Mappa mentale
Modo inteligente Sicurezza, forse Mi puoi ajutare? Aplicazione
Volontà di ferro Preoccupazioni Claustrofobia? Campo visivo
Esperienza Lungo o corto I paesi confinanti Cuscino
Vittoria, felicità Cose inutili Il portafoglio Coperta
Nuovi stimoli Interesante Colori scuro Preoccupato
Testardaggine Essere o non essere Inchiesta Finestra aperta
Obiettivo raggiunto Conivolto Verticale Calcolatrice
Concreto Vita lunga Carico navale Traduttore
Memoria Radio a casette Cenere Quadro appeso
Indice Causa Civile Orizzontale Astuccio
Independenza Controllore treno Cartellina blu Matite colorate
Palloncino Cartone animato Ti piace Iasi? Impiegato

Conoscere una o piu lingue straniere è un ottimo biglietto da visita

Published by:

Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine este o carte de vizită excelentă

“Per far si che un grande sogno diventi realta occorre innanzituttto avere un grande sogno.” Mahatma Gandhi

“Pentru ca un vis mare să devină realitate, mai întâi trebuie să ai un vis mare.” Mahatma Gandhi

Conoscere una o piu lingue straniere è un ottimo biglietto da visita per la propria vita professionale e una grande opportunità per quella personale.

Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine este o carte de vizită excelentă pentru viața profesională dar și o mare oportunitate pentru viața personală.

Saper parlare una lingua straniera significa non solo sapere comunicare con un altro popolo, ma anche avere la possibilità di entrare in una mentalità diversa dalla propria, di arricchirsi della cultura di altre nazioni.

Să știi să vorbești o limbă străină înseamnă nu numai să știi să comunici cu un alt popor, ci și să ai oportunitatea de a intra într-o mentalitate diferită fata de cea personala, de a te îmbogăți prin cultura altor națiuni.

Al giorno d’oggi, saper gestire le comunicazioni internazionali è caratteristica fondamentale per l’accesso al mondo del lavoro ad alti livelli.

În zilele noastre, a ști cum să gestionezi comunicațiile internaționale este o caracteristică fundamentală pentru accesul în lumea muncii la nivel înalt.

Iniziamo però con le nozioni basilari.

Dar să începem cu elementele de bază.

La prima lingua che abbiamo imparato è la nostra lingua madre e nessuno, almeno nei primi anni di vita, ci ha spiegato le regole grammaticali.

Prima limbă pe care am învățat-o este limba maternă și nimeni, cel puțin în primii ani de viață, nu ne-a explicat regulile gramaticale.

Per insegnarci, la mamma indicava un oggetto e ripeteva il suo nome fino a che, dopo un po’ di tempo, anche noi eravamo in grado di ripetere la stessa parola, seppur con qualche variazione.

Pentru a ne învăța, mama ne arăta către un obiect și-i repeta numele până când, după ceva timp, și noi reușeam să repetăm ​​același cuvânt, deși cu unele variații.

Le prime parole pronunciate erano sostantivi che, pur se privi di un corretto inserimento all’interno di frasi complete, erano in grado di arrivare dritte all’argomento.

Primele cuvinte pronunțate au fost substantivele care, deși nu aveau o inserție corectă în propoziții complete, reușeau să ajungă direct la subiect.

Avevamo sete o fame?

Ne era sete sau foame?

Non era necessario dire: ‘’Mamma per favore mi daresti un bicchiere d’acqua fresca’’

Nu era numaidecat necesar să spunem: ” Mamă, te rog, îmi dai un pahar cu apă rece.”

Bastava dire ‘’acqua’’, ‘’sete’’ o “fame” e subito appariva, quasi per magia, un bicchiere d’acqua o il cibo.

A fost suficient să spunem „apă”, „sete” sau “foame” și imediat, aproape prin magie, apărea un pahar de apă sau mâncare.

E’ bene ricordare una cosa importante: conoscere le parole di una lingua ma non la sua grammatica è sufficiente per improntare una semplice conversazione, viceversa…

Este bine să ne amintim un lucru important: cunoașterea cuvintelor unei limbi dar fără gramatica acesteia este suficientă pentru a avea o conversație simplă, invers…

Conoscere perfettamente la grammatica ma neanche un vocabolo non ti offre nessuna chance.

Cunoașterea perfectă a gramaticii, dar nici măcar a unui cuvânt nu ne oferă nici o șansă.

Come può prendere avvio l’apprendimento di una lingua?

Published by:

Cum poate începe învățarea unei limbi?

L’apprendimento di una lingua, così come accade in natura, può prendere avvio dai primi vocabuli essenziali, per poi evvolversi naturalmente in un linguaggio piu’ complesso e accurato.

Învățarea unei limbi, așa cum se întâmplă în natură, poate porni de la primele cuvinte esențiale, apoi poate evolua în mod natural într-un limbaj mai complex și mai precis.

Non è necessario apprendere tutto in modo approfondito e tanto meno utile memorizzare ogni singolo particolare.

Nu este necesar să înveți totul în profunzime și mult mai puțin util să memorezi fiecare detaliu.

Le tecniche servono per le informazioni difficilmente assimilabili.

Tehnicile sunt utilizate pentru informații greu de asimilat.

Inoltre è fondamentale rilevare che la fluidità del linguaggio e la padronanza della pronuncia derivano solo da una pratica assidua, ancor meglio se maturata sul suolo della nazione di cui si studia la lingua.

Mai mult, este fundamental de menționat că fluiditatea limbajului și măiestria pronunției nu provin decât dintr-o practică asiduă, chiar mai bine dacă s-a maturizat pe teritoriul națiunii a cărei limbă se studiază.

La strategia da applicare per memorizzare i vocabuli è simile a quella utilizzata per le parole astratte, con la differenza che si deve associare all’immagine del vocabolo anche l’immagine della corrispondente traduzione.

Strategia de aplicat pentru memorarea vocabularului este similară cu cea utilizată pentru cuvintele abstracte, cu diferența că imaginea cuvântului corespunzător trebuie să fie asociat și cu imaginea traducerii respective.

Per la creazione dell’immagine, si deve privilegiare la pronuncia della parola rispetto alla sua ortografia perchè quando si conversa non è importante conoscere il corretto modo di scrivere ma la corretta pronuncia: resta inteso che quando si studia una lingua è giusto e utile conoscere la fonetica.

Pentru crearea imaginii, pronunția cuvântului trebuie să fie privilegiată față de ortografia sa deoarece atunci când conversați nu este important să cunoașteți modul corect de scriere, ci pronunția corectă: se înțelege că atunci când studiați o limbă este corect și util să cunoașteți fonetica.

Le regole di fonetica aiutano a capire come una parola deve essere scritta e contemporaneamente pronunciata.

Regulile de fonetică ajută la înțelegerea modului în care un cuvânt trebuie scris și în același timp pronunțat.

Una volta imparata la regola, sarà utile memorizzare solo le eccezioni.

Odată învățată regula, va fi util să memorați doar excepțiile.

E’ possibile memorizzare contemporaneamente vocabuli di piu’ lingue, basta inserire nell’immagine un particolare che contraddistingua la nazione oggetto di studio (una bandiera o un monumento famoso), senza considerare poi, che la pronuncia delle parole già da sola fornisce preziose informazioni sull’origine geografica del termine.

Este posibil să memorați vocabularul mai multor limbi în același timp, trebuie doar să introduceți în imagine un detaliu care să distingă națiunea studiată (un steag sau un monument celebru), fără a lua în considerare, că doar pronunția cuvintelor oferă informații valoroase despre originea geografică a termenului.

Locuzioni relative a diverse unità linguistiche

Published by:

Locuțiuni aparținând diferitelor părți de vorbire

Locuzióne

Locuzióne s. f. [dal lat. locutio -onis, der. di locutus, part. pass. di loqui «parlare»]. – 1. ant. o raro. L’atto, e anche il modo, o la facoltà, di parlare; elocuzione. 2. a. In linguistica, gruppo di parole (che non raggiunge la completezza formale…)

Locuțiune s. f. [din lat. locutio -onis, der. de la locutus, part. trecut. al loqui «a vorbi»]. – 1. anterior sau rar. Actul și, de asemenea, modul, sau facultatea, de a vorbi; oratorie. 2. În lingvistică, grup de cuvinte (care nu atinge completarea formală…)

In alcune lingue, come il rumeno, l’italiano o il francese, esistono locuzioni relative a quasi tutte le parti del lessico.

În unele limbi, precum româna, italiana sau franceza, există locuțiuni pentru aproape toate părțile de vorbire.

Per il rumeno, il numero e l’articolo, dopo solo l’articolo, sono un’eccezione, per alcuni linguisti, dopo solo l’articolo, le posizioni numeriche sono considerate numeri distributivi (due, tre, un quarto, ecc.).

Pentru română fac excepție, după unii lingviști, numeralul și articolul, după alții numai articolul, locuțiunile numerale fiind considerate numerale distributive (câte doi, câte trei, câte un sfert etc.).

Pertanto, ci sono locuzioni:

Există, prin urmare, locuțiuni:

 • Sostantivali: agire con cura

Substantivale: băgare de seamă ;

Ex : Sono stato educato ad agire sempre con cura.

Am fost educat să acționez cu băgare de seamă întotdeauna.

 • Aggettivale: essere all’apice dell’eta;

Adjectivale: în floarea vârstei;

Es: Il nonno ha le storie più forti da quando era al suo apice dell’eta.

Ex: Bunicul are cele mai tari povești de când era în floarea vârstei.

 • Avverbiali: volente o nolente;

Adverbiale: vrând-nevrând;

Ex: Volente o nolente sono andata con mio figlio al circo anche se non mi piace.

Vrând-nevrând m-am dus cu fiul meu la circ chiar dacă nu-mi place.

 • Verbale: lasciar stare, lasciar perdere;

Verbale: a o lăsa moartă;

Es: Gli ho detto di lasciarla stare con le contestazioni perché nessuno lo considerava.

Ex: I-am zis să o lase moartă cu contestațiile pentru că nu-l bagă nimeni în seamă.

 • Prepositiva: davanti a;

Prepoziționale: de față cu;

Es: Non fumo mai davanti a mia madre perché sarebbe sconvolta di scoprirlo.

Ex: De față cu mama nu fumez niciodată pentru că s-ar supăra să afle.

 • Congiunzionali: in cambio, invece;

Conjuncționale: în schimb;

Es: Noi puliamo il cortile di sabato, invece mamma se ne occupa dei fiori.

Ex: Noi facem curat prin curte sambăta, în schimb mama se ocupa de flori.

 • interiettive: “Non hai altro da fare!”; “Questa e’ buona!”; “Ad esempio!”.

Interjecționale: “Ți-ai găsit!”; “Asta-i bună!”; “De exemplu!”.

Es: Da quando intervieni con tali iniziative, non hai altro da fare?

Ex: De când intervii tu cu astfel de inițiative, ți-ai găsit să te aflii în treabă?

A volte ci sono parallelismi strutturali tra le posizioni corrispondenti a diverse parti del discorso.

Există uneori paralelisme de structură între locuțiuni corespunzătoare unor părți de vorbire diferite.

Esempi:

Exemple:

 • tuttavia (avverbiale) – anche se (congiuntivo)

cu toate acestea (locuțiune adverbială) – cu toate că (locuțiune conjuncțională);

Es: Tuttavia, è spesso utile mantenere una certa disciplina.

Ex: Cu toate acestea, este adesea util să se mențină o anumită disciplină.

Es: Ho dimenticato dell’incontro anche se ne sono stato avvisata.

Ex: Am uitat de intâlnire cu toate că am fost anunțată.

 • intorno (avverbiale) – attorno (preposizionale)

în jur (locuțiune adverbială) – în jurul (locuțiune prepozițională);

Es: Intorno ci sono solo alberi alti e ombrosi, lì mi piace passare il tempo quando vado.

Ex: În jur sunt numai copaci inalți si umbroși, acolo îmi place să-mi petrec timpul când merg.

Es: Si crede che gira tutto attorno a lei, non vedo l’ora che cresca!

Ex: Crede că se invârte totul în jurul ei, de-abia aștept să crească!

 • prima di (preposizionale) – poco prima che (congiuntivo)

înainte de (a) (locuțiune prepozițională) – înainte (ca) să (locuțiune conjuncțională).

Es: Sono andato in biblioteca prima di venire da te.

Ex: Am trecut pe la bibliotecă înainte de a veni la tine.

Es: Poco prima che tu arrivassi, mi sono fatta una doccia calda.

Ex: Chiar înainte (ca) să ajungi tu, mi-am făcut un duș fierbinte.

A volte tali parallelismi vengono creati per derivazione: ricordarsi> ricordare; agire con cura, riguardarsi> attenzione e sorvegliante.

Uneori asemenea paralelisme se creează prin derivare: a aduce aminte > aducere aminte; a băga de seamă > băgare de seamă și băgător de seamă.

Fonti / Surse:

http://www.treccani.it/

https://ro.wikipedia.org/