Benefici nell’apprendimento di una lingua straniera

Avantaje în învățarea unei limbi străine

“Tutto cio che merita di essere fatto, merita di essere fatto bene.” Philip Chesterfield

“Tot ceea ce merită făcut, merită să fie făcut bine.” Philip Chesterfield

Un altro modo divertente per ottenere benefici nell’apprendimento di una lingua straniera e allo stesso tempo migliorare la velocità e spostamento degli occhi, ampliare il campo visivo e abbattere la ripetizione mentale è con la tombola delle parole.

O altă modalitate distractivă de a obține avantaje în învățarea unei limbi străine și în același timp de a îmbunătăți viteza de mișcare a ochilor, lărgirea câmpului vizual și reducerea repetiției mentale este cu tombola cuvintelor.

Consiste nella ricerca di una parola in una pagina che ne contiene molte altre.

Ea constă în căutarea unui cuvânt într-o pagină care conține multe altele.

Successivamente abbiamo scritto molte parole scollegate fra loro e divise in più colonne: sono necessarie due copie, perché entrambe verranno utilizzate per il nostro esercizio.

Succesiv am scris multe cuvinte deconectate între ele și împărțite în mai multe coloane: sunt necesare două copii, deoarece ambele vor fi folosite pentru exercițiul nostru.

Stampa le due tabelle, ritaglia ogni parola da una sola, mettile tutte in un contenitore e usale, a estrazione, per trovare la loro corrispondenza sulla pagina che è rimasta intatta.

Printează cele două tabele, decupează dintr-una fiecare cuvânt, pune-le pe toate într-un recipient și folosește-le, prin extragere, pentru a găsi corespondența lor pe pagină care a rămas intactă.

È importante che tu rimuova gli occhi ad alta velocità per evitare la ripetizione mentale; un po ‘come quando cerchi un numero di telefono nell’elenco, non leggi attentamente tutti i numeri, fai una rapida selezione e quasi per magia atterri sempre sul numero che stai cercando.

Este important să-ți îndepărtezi ochii cu viteză mare, pentru a evita repetarea mentală; un pic ca atunci când cauți un număr de telefon pe listă, nu citești toate numerele cu atenție, faci o selecție rapidă și aproape prin magie aterizezi întotdeauna pe numărul pe care îl cauți.

È davvero magia?

Este cu adevărat magie?

In realtà, è solo la capacità acquisita di percepire informazioni anche ad alta velocità, cosa che accade anche quando leggiamo i segnali in autostrada, mentre guidiamo a una velocità di 130 km all’ora; di certo non abbiamo tempo di ripetere mentalmente!

În realitate, este doar capacitatea dobândită de a percepe informații chiar și cu viteză mare, ceea ce se întâmplă și atunci când citim indicatoarele de pe autostradă, în timp ce conducem cu o viteză cu 130 km pe oră; cu siguranță nu avem timp să repetăm ​​mental!

Prepara subito la tua tombola personale: c’è la possibilità di ottenere grandi risultati.

Pregătește-ți imediat tombola personală: există șansa de a obține rezultate extraordinare.

Cerca una dozzina di parole, verbi, locuzioni e cerca di affrontarle molto rapidamente, abbandonando la razionalità e facendola sembrare un gioco; sarà più divertente e molto più redditizio.

Căutați o duzină de cuvinte, verbe, locuțiuni și încercați să le parcurgeți foarte repede, abandonând raționalitatea și făcând-o ca și cum ar fi un joc; va fi mai distractiv și mult mai profitabil.

Questa tombola può essere applicata a qualsiasi articolo sul nostro sito, è importante selezionare le parole che ti interessano di più o che vorresti utilizzare in futuro e creare le tue colonne come nel nostro esempio.

Această tombolă poate fi aplicată pentru orice articol din cadrul site-ului nostru, este important să vă selecționați cuvintele care va interesează cel mai mult sau pe care ați dori să le folosiți pe viitor și să vă creați coloanele ca în exemplul nostru.

In quest’occasione, puoi organizzare una gara di parole con la famiglia o gli amici, il vincitore è colui che trova la parola più velocemente.

Cu această ocazie, poți organiza în familie sau cu prietenii o cursă a cuvintelor, câștigă cine găsește mai repede cuvântul.

Non limitatevi a indovinarlo guardando la prima lettera.

Nu vă limitați să îl ghiciți doar uitându-va la prima literă.

Indubbiamente, questo metodo consente di trovare la parola, ma non è utile per il nostro scopo, poiché inibisce lo sviluppo del campo visivo.

Fără îndoială, această metodă vă permite să găsiți cuvântul, dar nu este utilă în scopul nostru, deoarece inhibă dezvoltarea câmpului vizual.

Quando esegui questo esercizio, ricorda sempre di focalizzare la parola a partire dal centro, aumentando così la velocità della percezione e ampliando il campo visivo.

Când efectuați acest exercițiu, amintiți-vă întotdeauna să focalizați cuvântul începând din centru, făcând astfel veți crește viteza de percepție și veți extinde câmpul vizual.

 

Anumite nopți Dulap Dar cum? Scrisori
Sala de sport ok Linie dreaptă Cutie de carton Aspirator
Cartof; morcov Ecran Scări de lemn Șapcă
Orice lucru Mașină de tuns Măsuță de cafea Bunicul
Aș vrea și Lucruri mici Imprimantă Carne la grătar
Învățătoare Curcubeu Anticariat Sos cu ciuperci
Se întâmplă Problemă serioasă Ești serios? Cravată colorată
Laborator Anagramă Andra cântă Mamă și tată
Câinele latră Sintetic Andrei dansează Rochie lungă
Este târziu pentru Ultima posibilitate Eveniment Frățior iubit
Urgență Satisfăcător Căști audio Apă potabilă
Posibilitatea Multe locuințe Noroc chior Fonetică
Compasul rupt Puncte de vedere Cască moto Hartă mentală
Inteligent mod Siguranță, poate Mă poți ajuta? Aplicație
Voință de fier Griji, sunt Claustrofobie Câmp vizual
Experiență Lung sau scurt Statele vecine Pernă
Victorie, fericire Lucruri inutile Portofel Pătură
Stimuli noi Interesant Culoare închisă Îngrijorat
Încăpățânare A fi sau a nu fi Cercetare Fereastră deschisă
Obiectiv atins Implicat Vertical Calculator
Concret Viață lungă Încărcătură navală Traducător
Memoria Casetofon Cenușă Tablou agățat
Cuprins Cauza civilă Orizontal Penar
Independență Controlor de tren Dosar albastru Creioane colorate
Balon Desene animate Îți place Iașul? Funcționar public

 

<
Certe notti Armandio Però Come Lettere
Palestra ok Linia dritta Scatola di cartone Aspirapolvere
Patata, carota Schermo Scale di legno Berretto
Ogni cosa Taglia capelli Tavolino caffè Nonno
Vorrei anche Piccole cose Stapante Carne alla brace
Insegnante Acrobaleno Anticariato Sugo ai funghi
Accade Problema serios Sei serio? Cravatta colorata
Laboratorio Anagramma Andra canta Madre e padre
Il cane abbaia Sintetico Andreea balla Vestito lungo
È tardi per Ultima posibilità Evento Il fratelinno amato
Emergenza Soddisfacente Cuffie audio Acqua potabile
Possibilità Tante abitazioni Fortuna cecca Fonetica
Bussola rotta Punti di vista Moto Mappa mentale
Modo inteligente Sicurezza, forse Mi puoi ajutare? Aplicazione
Volontà di ferro Preoccupazioni Claustrofobia? Campo visivo
Esperienza Lungo o corto I paesi confinanti Cuscino
Vittoria, felicità Cose inutili Il portafoglio Coperta
Nuovi stimoli Interesante Colori scuro Preoccupato
Testardaggine Essere o non essere Inchiesta Finestra aperta
Obiettivo raggiunto Conivolto Verticale Calcolatrice
Concreto Vita lunga Carico navale Traduttore
Memoria Radio a casette Cenere Quadro appeso
Indice Causa Civile Orizzontale Astuccio
Independenza Controllore treno Cartellina blu Matite colorate
Palloncino Cartone animato Ti piace Iasi? Impiegato