Conoscere una o piu lingue straniere è un ottimo biglietto da visita

Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine este o carte de vizită excelentă

“Per far si che un grande sogno diventi realta occorre innanzituttto avere un grande sogno.” Mahatma Gandhi

“Pentru ca un vis mare să devină realitate, mai întâi trebuie să ai un vis mare.” Mahatma Gandhi

Conoscere una o piu lingue straniere è un ottimo biglietto da visita per la propria vita professionale e una grande opportunità per quella personale.

Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine este o carte de vizită excelentă pentru viața profesională dar și o mare oportunitate pentru viața personală.

Saper parlare una lingua straniera significa non solo sapere comunicare con un altro popolo, ma anche avere la possibilità di entrare in una mentalità diversa dalla propria, di arricchirsi della cultura di altre nazioni.

Să știi să vorbești o limbă străină înseamnă nu numai să știi să comunici cu un alt popor, ci și să ai oportunitatea de a intra într-o mentalitate diferită fata de cea personala, de a te îmbogăți prin cultura altor națiuni.

Al giorno d’oggi, saper gestire le comunicazioni internazionali è caratteristica fondamentale per l’accesso al mondo del lavoro ad alti livelli.

În zilele noastre, a ști cum să gestionezi comunicațiile internaționale este o caracteristică fundamentală pentru accesul în lumea muncii la nivel înalt.

Iniziamo però con le nozioni basilari.

Dar să începem cu elementele de bază.

La prima lingua che abbiamo imparato è la nostra lingua madre e nessuno, almeno nei primi anni di vita, ci ha spiegato le regole grammaticali.

Prima limbă pe care am învățat-o este limba maternă și nimeni, cel puțin în primii ani de viață, nu ne-a explicat regulile gramaticale.

Per insegnarci, la mamma indicava un oggetto e ripeteva il suo nome fino a che, dopo un po’ di tempo, anche noi eravamo in grado di ripetere la stessa parola, seppur con qualche variazione.

Pentru a ne învăța, mama ne arăta către un obiect și-i repeta numele până când, după ceva timp, și noi reușeam să repetăm ​​același cuvânt, deși cu unele variații.

Le prime parole pronunciate erano sostantivi che, pur se privi di un corretto inserimento all’interno di frasi complete, erano in grado di arrivare dritte all’argomento.

Primele cuvinte pronunțate au fost substantivele care, deși nu aveau o inserție corectă în propoziții complete, reușeau să ajungă direct la subiect.

Avevamo sete o fame?

Ne era sete sau foame?

Non era necessario dire: ‘’Mamma per favore mi daresti un bicchiere d’acqua fresca’’

Nu era numaidecat necesar să spunem: ” Mamă, te rog, îmi dai un pahar cu apă rece.”

Bastava dire ‘’acqua’’, ‘’sete’’ o “fame” e subito appariva, quasi per magia, un bicchiere d’acqua o il cibo.

A fost suficient să spunem „apă”, „sete” sau “foame” și imediat, aproape prin magie, apărea un pahar de apă sau mâncare.

E’ bene ricordare una cosa importante: conoscere le parole di una lingua ma non la sua grammatica è sufficiente per improntare una semplice conversazione, viceversa…

Este bine să ne amintim un lucru important: cunoașterea cuvintelor unei limbi dar fără gramatica acesteia este suficientă pentru a avea o conversație simplă, invers…

Conoscere perfettamente la grammatica ma neanche un vocabolo non ti offre nessuna chance.

Cunoașterea perfectă a gramaticii, dar nici măcar a unui cuvânt nu ne oferă nici o șansă.