Gli sport

SPORTURILE

Quali sono i vantaggi dello sport? 

Care sunt avantajele sportului?

– Lo sport ti rinforza;

Sportul te întărește;

– Lo sport fornisce benessere generale;

Sportul oferă bunăstare generală;

– Lo sport migliora le prestazioni intellettuali;

Sportul îmbunătățește performanța intelectuală;

– Lo sport facilita il rilascio di stress / ha un’azione calmante;

Sportul facilitează eliberarea stresului / are un efect calmant;

– Lo sport infonde volontà e tenacia, perseveranza e pazienza per arrivare;

Sportul insuflă voință și tenacitate, perseverență și răbdare pentru a ajunge;

– Lo sport insegna valori educativi e sociali come amicizia, coraggio, sincerità, onore, modestia, rispetto, autocontrollo, educazione … lo sport rimane una scuola di vita.

Sportul învață valori educaționale și sociale precum prietenia, curajul, sinceritatea, onoarea, modestia, respectul, autocontrolul, educația … sportul rămâne o școală de viață;

Lo Sportivo Sportivul Praticare A practica
Il Professionista Profesionistul Fortificare A fortifica
Il Dilettante Amator Partecipare A participa
Il Tennis Tenis Allenare A se antrena
Il Calcio Fotbal La Squadra Echipa
L’atletica Atletism La Fortuna Norocul
La Scherma Scrimă Discreto Discret
La Spada Sabie Artificiale Artificial
L’equitazione Călărie/Echitație Incollare A lipi
Il Ciclismo Ciclism L’annunciatore Comentatorul Sportiv
L’automobilismo Cursă de Mașini Popolare Popular
L’autodromo Circuitul Diventare A deveni
La Velocità Viteză Sapere A ști
Gli Sport Invernali Sporturi de Iarnă Fare A face
Il Pattinaggio Patinaj Riconoscere A recunoaște
Lo Sci Schi Vedere A vedea
Il Ping-Pong Tenis de Masă Il Risultato Rezultatul
Il Nuoto Înot Appassionare A fi pasionat
La Palla a Nuoto Polo pe apă Il Progresso Progresul
La Piscina Bazin La Superiorità Superioritate
l Canottaggio Canotajul Il Campione Campionul
Il Giavellotto Suliţă Il Corridore Alergător
Il Salto Săritura La Pista Pista
La Corsa Cursa La Prova Probă
La Gara Competiție La Staffetta Ștafetă
L’incontro Întâlnirea Guidare A conduce

Stare + gerundio

A sta + gerunziu

Es: Cosa stai facendo (in questo momento)?

Ex: Ce faci (in acest moment)?

Es: Fare il tifo per…

Ex: A susține pe…

Es: Faccio il tifo per la mia squadra di calcio preferita.

Ex: Îmi susțin echipa preferată de fotbal.

Es: Tifoso di…

Ex: Suporter…

Es: Sono tifoso della AC Milan.

Ex: Sunt suporter al echipei AC Milan.

Dialogo tra Robert e suo padre:

Dialog între Robert și tatăl său:

Papà: – Ma cosa stai facendo qui con le orecchie incollate alla radio?

Tatăl: – Ce faci aici cu urechile lipite de radio?

Robert: – Papà, il presentatore sta dando i risultati dei giochi olimpici.

Robert: – Tata, prezentatorul dă rezultatele jocurilor olimpice.

Papà: – Anche io sono interessato.

Tatăl: – Mă interesează și pe mine.

Robert: – Troppo tardi, papà, è quasi finito.

Robert: – Prea târziu, tată, este pe sfârșite.

Papà: – Dimmi, com’è andata la competizione di scherma?

Tatăl: – Spune-mi, cum a decurs competiția de scrimă?

Robert: – Non è ancora finita.

Robert: – Nu s-a terminat încă.

Papà: – Quali sono i risultati del fotball?

Tatăl: – Care sunt rezultatele fotbalului?

Robert: – Siamo stati sfortunati perché la nostra squadra non è molto forte.

Robert: – Am avut ghinion pentru că echipa noastră nu este foarte puternică.

Papà: – Preferisco il tennis perché abbiamo professionisti che sono assi e mi piace molto praticare questo sport.

Tatăl: – Prefer tenisul pentru că avem profesioniști care sunt ași și îmi place să practic acest sport.

Robert: – Al momento sei solo un dilettante, ma hai delle provviste e se continui ad allenarti potresti diventare un buon professionista.

Robert: – În momentul de față ești doar un amator, dar ai ceva pregătire și dacă continui să te antrenezi, poți deveni un bun profesionist.

Robert: – Sono appassionato di nuoto e pallanuoto.

Robert: – Sunt pasionat de înot și polo pe apă.

Papà: – Sono molto felice che ti piacciano gli sport e soprattutto che li pratichi, questo ti rafforza.

Tatăl: – Sunt foarte fericit că îți plac sporturile și mai presus de toate că le exersezi, acest lucru te întărește.

Robert: – Papà, ho partecipato a una competizione di ping pong quest’estate, ma non ho fatto bene perché i miei avversari erano migliori di me. Dovrò allenarmi di più questo inverno.

Robert: – Tată, am participat la o competiție de ping pong în această vară, dar nu m-am descurcat bine pentru că adversarii mei erau mai buni decât mine. Va trebui să mă antrenez mai mult în această iarnă.

Papà: – Sei comunque un bravo sportivo e questo mi rende molto felice perché devi sapere come perdere e riconoscere la superiorità degli altri.

Tatăl: – Totuși, ești un sportiv bun, iar acest lucru mă face foarte fericit pentru că trebuie să știi să pierzi și să recunoști superioritatea celorlalți.

Robert: – Anche l’automobilismo è eccitante, non credi?

Robert: – Automobilismul este și el captivant, nu crezi?

Papà: – Si, ma penso che il ciclismo sia più interessante perché è uno degli sport più popolari.

Tatăl: – Da, dar cred că ciclismul este mai interesant pentru că este unul dintre cele mai populare sporturi.

Robert: – Non ho mai praticato gli sport invernali. Mi ci porti papà a sciare?

Robert: – Nu am practicat niciodată sporturi de iarnă. Mă duci tată la schi?

Papà: – Pensavamo che io e tua madre ti saremmo portati quest’inverno, durante le vacanze, a Chamonix. Ci sono belle piste e un laghetto artificiale per pattinare.

Tatăl: – Ne-am gândit că mama ta și cu mine te vom duce la Chamonix în această iarnă în timpul vacanței. Sunt pârtii frumoase și un lac artificial pentru patinaj.

Robert: – Papà domani alle Olimpiadi gli atleti inizieranno le gare di corsa, staffetta, salto, disco e giavellotto.

Robert: – Tată mâine, la olimpiadă, sportivii vor începe cursele, ștafeta, sărituri, aruncarea  cu discul și aruncarea cu sulița.

Papà: – Ok, ascolteremo domani sera alla radio i risultati di queste competizioni; vai a studiare ora, Robert, perché è già tardi.

Tatăl: – Ok, vom asculta rezultatele acestor competiții mâine seară la radio; du-te să înveți acum, Robert, pentru că deja e târziu.