Il Natale in Romania e la festa di San Sivestro

Crăciunul în România și sărbătoarea Sfântului Vasile

Parleremo di Capodanno, tradizioni, abeti, Babbo Natale, champagne, in breve di tutto ciò che incanta i rumeni verso la fine dell’anno.

Vom vorbi despre Revelion, tradiții, brazi, Moș Crăciun, șampanie, pe scurt despre tot ce îi încânta pe români în jurul sărbătorilor de sfârșit de an.

Tutti celebrano il Natale il 25 dicembre, ma è più un periodo che inizia esattamente un mese prima: per i cristiani inizia con il fioretto prima di natale, trascorso in umiltà e fede, e in cui carne, uova e latticini non vengono consumati.

Toată lumea sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie dar este vorba mai mult despre o perioadă care începe mai exact cam cu o lună înainte: pentru creștini se începe cu postul de Crăciun, timp petrecut în smerenie și credință și în care nu se mănâncă carne, ouă și lactate.

Nelle città e nei negozi viene adornato con luci colorate e gli abeti vengono caricati di palloncini di vetro e vari ornamenti.

Orașele și magazinele sunt împodobite cu lumini colorate, iar brazii sunt încărcați de globuri de sticlă și alte podoabe.

E cosi che si entra nello spirito di Natale!

Astfel, se intră în spiritul Crăciunului!

Tradizioni e superstizioni legate alle feste invernali

Tradițiile și superstițiile legate de sărbătorile de iarnă.

Si inizia tutto dalla festa di Sant’Andrea il 30 novembre, quando le porte e le finestre vengono strofinate con l’aglio per allontanare gli spiriti maligni e impedire loro di entrare in casa, o quando si mette dentro l’acqua a germogliare un po’ di grano per prevedere il raccolto successivo

Se începe totul cu sărbătoarea Sfântului Andrei de pe 30 noiembrie, când se freacă ușile și ferestrele cu usturoi pentru a alunga spiritele rele și a le împiedica să intre în casă, sau când se pune la încolțit putin grâu ca să prevestească recolta succesivă.

Le ragazze sole mettono sotto il cucino del basilico benedetto, legato con un filo rosso, per sognare il loro predestinato.

Fetele singure mai pun sub perină busuioc sfințit, legat cu un fir roșu pentru a-și visa ursitul.

Andiamo avanti con la festa di San Nicola del 6 dicembre.

Urmează sărbătoarea Sfântului Nicolae pe 6 decembrie.

I bambini preparano gli stivaletti dalla sera prima per i doni che Babbo Nicola porta a coloro che sono stati meritevoli o una “baghetta” per coloro che sono stati cattivi.

Copii își pregătesc ghetuțele de cu seară pentru darurile pe care i le aduce Moșul Nicolae dacă au fost cuminți sau pentru o “nuielușă” dacă au fost obraznici.

Alla vigilia di Natale, il 24 dicembre, gruppi di caroler/cantori di Natale, bambini e adulti, passano di casa in casa, predicendo attraverso il loro canto la nascita di Gesù bambino.

În Ajunul Crăciunului pe 24 decembrie, grupuri de colindători, copii și adulți, umblă din casa în casă, prevestind prin cântul lor Nașterea pruncului Iisus.

I caroler ricevono dolci, frutta e denaro.

Colindătorii primesc dulciuri, fructe și bani.

Il sacerdote va anche lui con la santificazione e il presagio della nascita del Signore in ogni casa.

Preotul și el merge cu sfințirea și prevestirea nașterii Domnului la fiecare casă.

L’abete si adorna nel giorno della Vigilia, simbolo dell “albero del mondo“, e intorno a lui si aprono i doni lasciati da Babbo Natale il giorno seguente.

Bradul se împodobește și el tot în Ajun, simbol al “arborelui lumii”, și tot în jurul lui se deschid cadourile lăsate de Mos Crăciun a doua zi.

Si cucinano tante pietanze, tipiche del periodo: sarmale (involtini di verza o foglie di viti con la carne e riso) , cozonac (panettone), bistecca di carne, zuppa ecc.

Se gătesc bucate, care mai de care: sarmale, cozonac, friptură de carne, ciorbă etc.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, vengono ricevuti i gruppi di bambini che vanno con la “Stella”, il simbolo di colei che ha guidato i 3 maghi dell’Est alla ricerca del piccolo Gesù.

În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, se primesc grupurile de copii care merg cu “Steaua”, simbolul celei ce i-a ghidat pe cei 3 magi de la Răsărit în căutarea micuțului Iisus.

La festa di Anno Nuovo

Sărbătoarea Anului Nou

Il nuovo anno ha un’importanza speciale.

Anul Nou are o importanță deosebită.

Tutto è incentrato sulle cerimonie e i costumi che mirano a terminare il vecchio anno con gratitudine e ad accogliere quello nuovo con nuove energie.

Totul este concentrat pe ceremoniile și obiceiurile ce au scopul de a încheia vechiul an cu recunoștința și de a-l întâmpina pe cel nou cu energii noi.

Alla vigilia del nuovo anno, gruppi di bambini vanno dentro le case delle persone faccendo gli auguri per l’anno nuovo accompagnati dal campanello e per le strade si svolge il gioco delle maschere.

În ajunul anului nou, grupuri de copii merg cu plugușorul din casă în casă iar pe străzi se desfășoară jocul măștilor.

Il gioco delle maschere simboleggia la morte e il rinnovamento della natura ed è destinato a scacciare gli spiriti maligni

Jocul măștilor simbolizează moartea și reînnoirea naturii și este menit să alunge spiritele rele.

Mascherati da orsi, capre, cervi, ecc. , si recitano i testi dell’augurio in rima, essendo distribuiti in ruoli e sono accompagnati dal suono di batteria, danza e canto, tutto è molto suggestivo ed estremamente divertente.

Mascați precum urșii, caprele, cerbii etc. se rostesc versurile urării în rimă, fiind distribuite pe roluri și sunt însoțite de sunetul tobelor, de dans și cântec, totul fiind foarte sugestiv și extrem de distractiv.

Gli orsi fanno le capriole, giocano tra di loro e fingono di attaccare gli spettatori.

Ursii fac tumbe, se iau la trântă sau se prefac că atacă spectatorii.

Esempio di augurio:

“Buonasera, gente

Veniamo con l’orso dalla collina,

Se bene vuoi, e il nostro orso riceverai!

Salta, salta più in alto,

Come l’anno che lo ha portato!

Foglia di quercia verde

Salute, gente! Felice Anno Nuovo! ”

Exemplu de urătură:

“Bună seara, gospodari

Venim cu ursul din deal,

Dacă bine și voiți, Ursul nostru să-l primiți!

Saltă, saltă tot mai sus,

Ca și anul care-i dus!

Foaie verde de stejar

Sănătate, gospodari! La anu și la mulți ani!”

Alla sera tutti si stanno preparando per la Vigilia di capodanno.

Seara toți se pregătesc pentru Revelion.

Si siedono tutti a tavola, poi ne seguono i festeggiamenti, tanto divertimento e si brindano i bicchieri di champagne a mezzanotte.

Se așează toți la masă, apoi urmează petreceri, distracții și se ciocnesc paharele cu șampanie la miezul nopții.

A San Silvestro, il primo giorno dell’anno, i bambini vanno in giro per le case con la sorcovite (sorcova = ramoscello o bastone decorato con fiori di carta), lanciano riso in ogni casa, trasmettendo a tutti gli auguri di buon inizio dell’anno nuovo:

“Vivere

Prosperare

Come i meli

Come i peri

Nel mezzo dell’estate

Come il ricco autunno

Di tutto abbondante “

De Sfântul Vasile, în prima zi din an, copiii umblă cu sorcovitul (sorcova= crenguță sau băț ornată cu flori de hârtie), aruncă cu orez în fiecare casă, transmițând urări de îmbelșugare tuturor:

“Să trăiți

Să înfloriți

Ca merii

Ca perii

În mijlocul verii

Ca toamna cea bogată

De toate-ndestulată”

I costumi dei rumeni, intorno alle feste invernali, sono stati preservati e promossi a causa della necessità di conoscere la propria storia, le usanze che abbiamo mantenuto dai nostri antenati e che devono essere ulteriormente trasmessi.

Obiceiurile, în preajma sărbătorilor de iarnă la români s-au conservat și promovat, din nevoia de a ne cunoaște istoria, datinile pe care le-am păstrat de la strămoșii noștri și care trebuie transmise mai departe.