Le communicazioni visive

Comunicări vizuale

“Viviamo una vita e non ci capita di avere cinque minuti di comunicazione tanto forti, così veri, come quelli provocati da uno spettacolo teatrale o da un film”. Amza Pellea

“Trăim o viaţă şi nu ni se întâmplă să avem nici cinci minute de comunicare atât de puternică, atât de adevărată, ca aceea prilejuită de un spectacol de teatru sau de un film.” Amza Pellea

L’importanza delle communicazioni visive

Importanța comunicațiilor vizuale

Le comunicazioni visive sono messaggi sintetici che parlano agli occhi e riescono più efficaci delle parole.

Comunicările vizuale sunt mesaje sintetice care vorbesc cu ochii și sunt mai eficiente decât cuvintele.

I mezzi usati per trasmettere tali messaggi sono, di solito, le fotografie, le illustrazioni.

Mijloacele utilizate pentru a transmite aceste mesaje sunt de obicei fotografiile și ilustrațiile.

Detti mezzi, o materiali illustrativi, sono usati per esprimere “visivamente” un concetto o un’idea e servono per stimolare l’immaginazione o a mettere a fuoco un’idea base.

Aceste mijloace sau materiale ilustrative sunt folosite pentru a exprima „vizual” un concept sau o idee și sunt folosite pentru a stimula imaginația sau pentru a se concentra pe o idee de bază.

Chi li osserva impara meglio e più rapidamente, ritiene più a lungo, concentra di più l’attenzione.

Cei care le observă învață mai bine și mai repede, retin mai mult, concentrează mai multă atenție.

Si dice che una fotografia può valere più di mille parole: su tale principio si basano i messaggi “visivi”.

Se spune că o fotografie poate valora o mie de cuvinte: mesajele „vizuale” se bazează pe acest principiu.

Le fotografie e i film

Fotografii și filme

La fotografia è oggi un mezzo indispensabile per integrare le comunicazioni scritte e orali.

Fotografia este astăzi un mijloc indispensabil de integrare a comunicărilor scrise și orale.

Un fiore, una macchina, una scena, possono richiedere fiumi di parole per essere illustrati; eppure, talvolta, nessuna parola può competere con l’efficacia di una bella fotografia.

O floare, o mașină, o scenă pot necesita multe cuvinte pentru a fi ilustrate; totuși, uneori, niciun cuvânt nu poate concura cu eficacitatea unei fotografii frumoase.

Abituatevi a usare la macchina fotografica per riprendere le immagini che volete comunicare.

Obișnuiți-vă sa folosiți camera pentru a filma imaginile pe care vreți să le comunicați.

In tal modo abituerete il vostro occhio a interpretare e inquadrare i soggetti da trasmettere agli altri.

În acest fel, vă veți obișnui ochiul pentru interpretarea și încadrarea subiecților pentru a fi transmise altora.

Oggi la fotografia accompagna quasi sempre un articolo sul nostro sito, una conversazione tra due interlocutori.

Astăzi fotografia însoțește aproape întotdeauna un articol pe site ul nostru, o conversație intre doi interlocutori.

Scegliete quelle più espressive e quelle che meglio spiegano un concetto o un’idea.

Alegeți cele mai expresive și cele care explică cel mai bine un concept sau o idee.

Spesso le fotografie hanno bisogno di didascalie per completare il messaggio che contengono; se dovete scriverle, usate poche parole e tali da non ripetere ciò che la fotografia illustra da sè.

Adesea, fotografiile au nevoie de subtitrări pentru a completa mesajul pe care îl conțin; dacă trebuie să le scrieți, folosiți câteva cuvinte care nu repeta ceea ce fotografia ilustrează pentru sine.

L’aiuto che vi puo dare una fotografia o un film non ve lo possono dare le vostre parole da sole, neanche se siete il miglior oratore del mondo.

Ajutorul pe care vi-l poate oferi o fotografie sau un film nu vi-l pot da singure cuvintele, chiar dacă sunteți cel mai bun orator din lume.

In questa occasione, vi forniamo un elenco di film artistici e documentari rumeni estremamente interessanti che potete trovare accedendo il seguente link: https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_cu_filmele_artistice_rom%C3%A2ne%C8%99ti_din_perioada_1949-1989); potete guardarli con i sottotitoli (dove possibile) e quindi praticare sia la corretta pronuncia che la scrittura, arricchendo il lessico facilmente allo stesso tempo.

Cu aceasta ocazie, va punem la dispozitie o lista a filmelor artistice romanesti si documentare extrem de interesante pe care le puteti accesa din urmatorul link: https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_cu_filmele_artistice_rom%C3%A2ne%C8%99ti_din_perioada_1949-1989); le puteți viziona cu subtitrare (acolo unde posibil) și astfel să exersați atât pronunția cât și scrierea corectă, îmbogățind lexicul cu ușurință în același timp.

I film, come del resto tutti i mezzi visivi, sono utili a presentare fatti difficili e complessi, idee astratte.

Filmele, ca toate suporturile vizuale, sunt utile pentru prezentarea unor fapte dificile și complexe, idei abstracte.

Le illustrazioni

Ilustrațiile

Le illustrazioni aiutano l’occhio a comprendere cio che non sempre la parola riesce a mettere in evidenza.

Ilustrațiile ajută ochiul să înțeleagă ceea ce cuvântul nu poate evidenția întotdeauna.

Aiutano quelli che leggono con difficoltà o addirittura non sanno leggere.

Îi ajută pe cei care citesc cu dificultate sau nici nu știu să citească.

Ai bambini piccoli vengono spesso mostrate le cartoline per imparare nuove parole associando loro a delle immagini (proponiamo l’applicazione scaricabile da Google Play “Immagini intelligenti – Gioco di parole”).

Copiilor mici adesea le sunt prezentate cartonase pentru a învăța cuvinte noi, prin asociere imaginilor cu acestea (propunem aplicația ce se poate descarca de pe Google Play “Imagini Deștepte – Joc de cuvinte”).

Spesso le illustrazioni servono non soltanto a integrare la parola ma a stimolare l’immaginazione di chi la osserva: un idea-chiave, un motto e un concetto, attinente alla vostra conversazione spingono la mente a fare considerazioni non soltanto su cio che essa vede, ma su tutta una serie di fatti, di procedimenti, di azioni.

Adesea, ilustrațiile servesc nu numai pentru a integra cuvântul, ci pentru a stimula imaginația observatorului: o idee cheie, un motto și un concept, care țin de conversația ta, împing mintea să considere nu numai ceea ce vede, ci o serie întreagă de fapte, proceduri, acțiuni.

Di qui l’utilità dei cartelloni/flashcards, dei moderni strumenti visivi, dei disegni.

De aici utilitatea panourilor/cartonașelor, a instrumentelor vizuale moderne, a desenelor.

Servitevi di tali mezzi per dare risalto a cio che volete comunicare.

Folosiți aceste mijloace pentru a sublinia ceea ce doriți să comunicați.

Spesso l’uso di tali mezzi non costa altro che un pò di pazienza nel preparali garantendo risultati su misura.

Adesea utilizarea acestor mijloace nu costă altceva decât puțină răbdare în pregătirea lor garantând rezultate pe măsură.