Tag Archives: imparare il rumeno

Il primo passo per imparare lingua Romena.

Published by:

il primo paso per imparare

Primul pas pentru a învaţa limba Română.

Già da tempo, sto pensando come fare ad aiutare le persone ce vorrebbero imparare il rumeno.

Deja de mai mult timp mă gândesc cum să fac să ajut persoanele care ar vrea să înveţe limba română.

Vi posso dire come ho fatto io.

Pot să vă spun cum am făcut eu.

Ho cominciato a imparare l’italiano, con un corso di apprendimento con le frasi più usuali.

Am început, să învaţ limba italiană, cu un curs de învăţare prin fraze uzuale.

Dopo circa dieci lezioni di un’ora, ho cercato sul internet, le basi della grammatica, come ad esempio i verbi essere ed avere.

După aproximativ zece lecţii a câte o oră, m-am interesat pe internet, de noţiuni de bază de gramatică, cum ar fi verbele a fi şi a avea.

Poi ho sentito il bisogno di ascoltare la lingua italiana parlata.

Apoi am simţit nevoia să ascult limba italiană vorbită.

La TV è stato utile in questo senso anche se non sono un fan di questo modo di comunicare con una sola direzione.

Televizorul a fost cel care m-a ajutat în acest sens deşi nu sunt un fan al acestui mod de comunicare cu doar o singură direcţie.

Invece, Internet ci offre una reale possibilità di comunicare, ci dà la possibilità di risposta, la possibilità di avere un opinione personale, quello che io considero che è molto più vicino al diritto di ognuno di esprimersi.

În schimb, internetul ne oferă sansa reală de a comunica, ne dă şansa la replică, sansa la opinie personală, ceea ce consider că este mult mai aproape de dreptul fiecăruia de a se exprima.

Nel prossimo articolo vi spiegherò che furono i primi fogli di appunti per imparare una lingua nuova e più semplice modo per sviluppare una conversazione.

În articolul următor voi explica care erau primele foi cu notiţe pentru a învăţa noua limbă şi modul cel mai simplu pentru a dezvolta o conversaţie.

La tua opinione conta! Grazie:)

Opinia ta contează! Iţi mulţumesc:)