Daily Archives: 26 Aprile 2020

Conoscere una o piu lingue straniere è un ottimo biglietto da visita

Published by:

Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine este o carte de vizită excelentă

“Per far si che un grande sogno diventi realta occorre innanzituttto avere un grande sogno.” Mahatma Gandhi

“Pentru ca un vis mare să devină realitate, mai întâi trebuie să ai un vis mare.” Mahatma Gandhi

Conoscere una o piu lingue straniere è un ottimo biglietto da visita per la propria vita professionale e una grande opportunità per quella personale.

Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine este o carte de vizită excelentă pentru viața profesională dar și o mare oportunitate pentru viața personală.

Saper parlare una lingua straniera significa non solo sapere comunicare con un altro popolo, ma anche avere la possibilità di entrare in una mentalità diversa dalla propria, di arricchirsi della cultura di altre nazioni.

Să știi să vorbești o limbă străină înseamnă nu numai să știi să comunici cu un alt popor, ci și să ai oportunitatea de a intra într-o mentalitate diferită fata de cea personala, de a te îmbogăți prin cultura altor națiuni.

Al giorno d’oggi, saper gestire le comunicazioni internazionali è caratteristica fondamentale per l’accesso al mondo del lavoro ad alti livelli.

În zilele noastre, a ști cum să gestionezi comunicațiile internaționale este o caracteristică fundamentală pentru accesul în lumea muncii la nivel înalt.

Iniziamo però con le nozioni basilari.

Dar să începem cu elementele de bază.

La prima lingua che abbiamo imparato è la nostra lingua madre e nessuno, almeno nei primi anni di vita, ci ha spiegato le regole grammaticali.

Prima limbă pe care am învățat-o este limba maternă și nimeni, cel puțin în primii ani de viață, nu ne-a explicat regulile gramaticale.

Per insegnarci, la mamma indicava un oggetto e ripeteva il suo nome fino a che, dopo un po’ di tempo, anche noi eravamo in grado di ripetere la stessa parola, seppur con qualche variazione.

Pentru a ne învăța, mama ne arăta către un obiect și-i repeta numele până când, după ceva timp, și noi reușeam să repetăm ​​același cuvânt, deși cu unele variații.

Le prime parole pronunciate erano sostantivi che, pur se privi di un corretto inserimento all’interno di frasi complete, erano in grado di arrivare dritte all’argomento.

Primele cuvinte pronunțate au fost substantivele care, deși nu aveau o inserție corectă în propoziții complete, reușeau să ajungă direct la subiect.

Avevamo sete o fame?

Ne era sete sau foame?

Non era necessario dire: ‘’Mamma per favore mi daresti un bicchiere d’acqua fresca’’

Nu era numaidecat necesar să spunem: ” Mamă, te rog, îmi dai un pahar cu apă rece.”

Bastava dire ‘’acqua’’, ‘’sete’’ o “fame” e subito appariva, quasi per magia, un bicchiere d’acqua o il cibo.

A fost suficient să spunem „apă”, „sete” sau “foame” și imediat, aproape prin magie, apărea un pahar de apă sau mâncare.

E’ bene ricordare una cosa importante: conoscere le parole di una lingua ma non la sua grammatica è sufficiente per improntare una semplice conversazione, viceversa…

Este bine să ne amintim un lucru important: cunoașterea cuvintelor unei limbi dar fără gramatica acesteia este suficientă pentru a avea o conversație simplă, invers…

Conoscere perfettamente la grammatica ma neanche un vocabolo non ti offre nessuna chance.

Cunoașterea perfectă a gramaticii, dar nici măcar a unui cuvânt nu ne oferă nici o șansă.

Come può prendere avvio l’apprendimento di una lingua?

Published by:

Cum poate începe învățarea unei limbi?

L’apprendimento di una lingua, così come accade in natura, può prendere avvio dai primi vocabuli essenziali, per poi evvolversi naturalmente in un linguaggio piu’ complesso e accurato.

Învățarea unei limbi, așa cum se întâmplă în natură, poate porni de la primele cuvinte esențiale, apoi poate evolua în mod natural într-un limbaj mai complex și mai precis.

Non è necessario apprendere tutto in modo approfondito e tanto meno utile memorizzare ogni singolo particolare.

Nu este necesar să înveți totul în profunzime și mult mai puțin util să memorezi fiecare detaliu.

Le tecniche servono per le informazioni difficilmente assimilabili.

Tehnicile sunt utilizate pentru informații greu de asimilat.

Inoltre è fondamentale rilevare che la fluidità del linguaggio e la padronanza della pronuncia derivano solo da una pratica assidua, ancor meglio se maturata sul suolo della nazione di cui si studia la lingua.

Mai mult, este fundamental de menționat că fluiditatea limbajului și măiestria pronunției nu provin decât dintr-o practică asiduă, chiar mai bine dacă s-a maturizat pe teritoriul națiunii a cărei limbă se studiază.

La strategia da applicare per memorizzare i vocabuli è simile a quella utilizzata per le parole astratte, con la differenza che si deve associare all’immagine del vocabolo anche l’immagine della corrispondente traduzione.

Strategia de aplicat pentru memorarea vocabularului este similară cu cea utilizată pentru cuvintele abstracte, cu diferența că imaginea cuvântului corespunzător trebuie să fie asociat și cu imaginea traducerii respective.

Per la creazione dell’immagine, si deve privilegiare la pronuncia della parola rispetto alla sua ortografia perchè quando si conversa non è importante conoscere il corretto modo di scrivere ma la corretta pronuncia: resta inteso che quando si studia una lingua è giusto e utile conoscere la fonetica.

Pentru crearea imaginii, pronunția cuvântului trebuie să fie privilegiată față de ortografia sa deoarece atunci când conversați nu este important să cunoașteți modul corect de scriere, ci pronunția corectă: se înțelege că atunci când studiați o limbă este corect și util să cunoașteți fonetica.

Le regole di fonetica aiutano a capire come una parola deve essere scritta e contemporaneamente pronunciata.

Regulile de fonetică ajută la înțelegerea modului în care un cuvânt trebuie scris și în același timp pronunțat.

Una volta imparata la regola, sarà utile memorizzare solo le eccezioni.

Odată învățată regula, va fi util să memorați doar excepțiile.

E’ possibile memorizzare contemporaneamente vocabuli di piu’ lingue, basta inserire nell’immagine un particolare che contraddistingua la nazione oggetto di studio (una bandiera o un monumento famoso), senza considerare poi, che la pronuncia delle parole già da sola fornisce preziose informazioni sull’origine geografica del termine.

Este posibil să memorați vocabularul mai multor limbi în același timp, trebuie doar să introduceți în imagine un detaliu care să distingă națiunea studiată (un steag sau un monument celebru), fără a lua în considerare, că doar pronunția cuvintelor oferă informații valoroase despre originea geografică a termenului.