Come può prendere avvio l’apprendimento di una lingua?

Cum poate începe învățarea unei limbi?

L’apprendimento di una lingua, così come accade in natura, può prendere avvio dai primi vocabuli essenziali, per poi evvolversi naturalmente in un linguaggio piu’ complesso e accurato.

Învățarea unei limbi, așa cum se întâmplă în natură, poate porni de la primele cuvinte esențiale, apoi poate evolua în mod natural într-un limbaj mai complex și mai precis.

Non è necessario apprendere tutto in modo approfondito e tanto meno utile memorizzare ogni singolo particolare.

Nu este necesar să înveți totul în profunzime și mult mai puțin util să memorezi fiecare detaliu.

Le tecniche servono per le informazioni difficilmente assimilabili.

Tehnicile sunt utilizate pentru informații greu de asimilat.

Inoltre è fondamentale rilevare che la fluidità del linguaggio e la padronanza della pronuncia derivano solo da una pratica assidua, ancor meglio se maturata sul suolo della nazione di cui si studia la lingua.

Mai mult, este fundamental de menționat că fluiditatea limbajului și măiestria pronunției nu provin decât dintr-o practică asiduă, chiar mai bine dacă s-a maturizat pe teritoriul națiunii a cărei limbă se studiază.

La strategia da applicare per memorizzare i vocabuli è simile a quella utilizzata per le parole astratte, con la differenza che si deve associare all’immagine del vocabolo anche l’immagine della corrispondente traduzione.

Strategia de aplicat pentru memorarea vocabularului este similară cu cea utilizată pentru cuvintele abstracte, cu diferența că imaginea cuvântului corespunzător trebuie să fie asociat și cu imaginea traducerii respective.

Per la creazione dell’immagine, si deve privilegiare la pronuncia della parola rispetto alla sua ortografia perchè quando si conversa non è importante conoscere il corretto modo di scrivere ma la corretta pronuncia: resta inteso che quando si studia una lingua è giusto e utile conoscere la fonetica.

Pentru crearea imaginii, pronunția cuvântului trebuie să fie privilegiată față de ortografia sa deoarece atunci când conversați nu este important să cunoașteți modul corect de scriere, ci pronunția corectă: se înțelege că atunci când studiați o limbă este corect și util să cunoașteți fonetica.

Le regole di fonetica aiutano a capire come una parola deve essere scritta e contemporaneamente pronunciata.

Regulile de fonetică ajută la înțelegerea modului în care un cuvânt trebuie scris și în același timp pronunțat.

Una volta imparata la regola, sarà utile memorizzare solo le eccezioni.

Odată învățată regula, va fi util să memorați doar excepțiile.

E’ possibile memorizzare contemporaneamente vocabuli di piu’ lingue, basta inserire nell’immagine un particolare che contraddistingua la nazione oggetto di studio (una bandiera o un monumento famoso), senza considerare poi, che la pronuncia delle parole già da sola fornisce preziose informazioni sull’origine geografica del termine.

Este posibil să memorați vocabularul mai multor limbi în același timp, trebuie doar să introduceți în imagine un detaliu care să distingă națiunea studiată (un steag sau un monument celebru), fără a lua în considerare, că doar pronunția cuvintelor oferă informații valoroase despre originea geografică a termenului.